* Puni naziv preduzeća: Kompanija “Novi Dom” AD za proizvodnju, spoljnu i
unutrašnju trgovinu i unženjering;
* Skraćeni naziv: Kompanija “Novi Dom” AD;
* Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Bačvanska 21;
* Matični broj: 07023499;
* PIB: 100002330;
* Tekući računi:
* 160-6799-49 Banca Intesa;
* 200-2206120101000-58 Poštanska štedionica;
* 205-14059-09 Komercijalna banka;
Telefon: (+381 11)3693-070; 3693-074
Fax: (+381 11)3693-071